Vítejte!

Obchodní podmínky

Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „Občanskýzákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi společností

Vladimír Šelíř,
IČO: 87225344,
se sídlem Chelčického 764, Úvaly 25082,
www: www.sushiuvaly.cz,
email: info@sushiuvaly.cz

(dále jen jako „Prodávající“)

a zákazníkem (dále jen jako „Kupující“)

vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejímž předmětem je zboží Prodávajícího (dále jen jako“Zboží“) (dále jen jako „Smlouva“), a jež je uzavírána prostřednictvím jeho on-line obchodu umístěného na stránkách www.sushiuvaly.cz(dále jen jako „SUSHI Úvaly“) ohledně Zboží zde nabízeného.

(dále jen jako „Obchodní podmínky“).

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Všude tam, kde se mluví o právech a povinnostech ze Smlouvy, jsou tím myšlena práva a povinnosti ze Smlouvy včetně těchto Obchodních podmínek.
 2. Uzavřením Smlouvy Kupující prohlašuje, že se s aktuálním zněním těchto Obchodních podmínek při každém jednotlivém uzavření Smlouvy seznámil, porozuměl jim, s jejich zněním souhlasí a bude se jimi řídit.
 3. Aktuální znění těchto Obchodních podmínek je volně přístupné na internetových stránkách Prodávajícího a je tak každému umožněno jejich zobrazení a archivace.           

II. Uživatelský účet

 1. Před uzavřením Smlouvy je možné se na stránkách SUSHI Úvaly zaregistrovat. Při registraci uvede Kupující požadované osobní údaje. Po odeslání registrace vytvoří Prodávající Kupujícímu na stránkách SUSHI Úvaly jeho vlastní uživatelský účet (dále jen jako „Uživatelský účet“).Přístup k Uživatelskému účtu je chráněn přihlašovacím jménem a heslem, které nesmí Kupující sdělit třetí osobě ani třetí osobě umožnit využívání svého Uživatelského účtu.                       
 2. Kupující prohlašuje, že údaje uvedené při registraci v SUSHI Úvaly či jinak poskytnuté Prodávajícímu jsou pravdivé a správné a že jejich případné změny Prodávajícímu bezodkladně oznámí. Prodávající nenese odpovědnost za případnou škodu či komplikace způsobené sdělením nesprávných či nepravdivých údajů Kupujícím. Kupující Prodávajícímu odpovídá za škodu mu způsobenou sdělením nesprávných či nepravdivých osobních údajů.                                     
 3. Kupující bere na vědomí, že přístup na stránky SUSHI Úvaly a ke svému Uživatelskému účtu nemusí být nepřetržitý, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu či plánované změny systému SUSHI Úvaly. Prodávající si pro případ porušení Smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek ze strany Kupujícího vyhrazuje právo Kupujícímu přístup k jeho Uživatelskému účtu dočasně odepřít nebo jej zcela zrušit.             
 4. Smlouvu lze uzavřít i mimo prostředí Uživatelského účtu,tedy bez nutnosti se registrovat na SUSHI Úvaly.


III. Objednávky, uzavření Smlouvy, platební podmínky a doručení Zboží

 1. Na stránkách SUSHI Úvaly jsou informace o Zboží a jeho vlastnostech, o jeho cenách, a o nákladech spojených s dodáním a balením zboží při doručování v rámci města Úvaly a jeho blízkého okolí. Zboží je doručováno pouze do vyznačených zón, jež Kupující nalezne na SUSHI Úvaly v sekci “rozvoz“. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu jejich zobrazení na stránkách SUSHI Úvaly. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.           
 2. Úprava složení Zboží podle požadavků Kupujícího je možná na základě individuální dohody. Úprava Zboží je možná pouze za předpokladu, že výkon dané úpravy je technologicky možný. Pokud Prodávající neupozorní Kupujícího na nemožnost splnění jeho požadavku na úpravu složení produktu,předpokládá se, že změna je možná.                           
 3. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.           
 4. Objednávku Zboží provede Kupující po přihlášení do svého Uživatelského účtu jeho prostřednictvím, nebo bez přihlašování. Objednávky je možné uskutečnit pouze v provozní době uvedené na SUSHI Úvaly. Objednávky zadané mimo provozní dobu budou uskutečněny během provozní doby následující po momentě zadání objednávky. Kupující jednotlivé položky Zboží vkládá ve zvoleném množství do virtuálního nákupního košíku. Jednou vložené Zboží lze z košíku odstraňovat. Po volbě Zboží klikne Kupující na „přejít do pokladny“.Na následující obrazovce Kupující může upravovat obsah košíku, vyplní požadované osobní údaje a zvolí si způsob platby a způsob dodání (včetně nákladů na toto dodání). Minimální výše objednávky není určena. Kupující má možnost údaje uvedené v objednávce zkontrolovat a případně změnit. Celým procesem odeslání objednávky provede Kupujícího prostředí SUSHI Úvaly.Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ZAPLATIT“.Prodávající potvrdí Kupujícímu přijetí objednávky elektronickou poštou. Smlouva je uzavřena okamžikem odeslání objednávky vyjma situací, kdy Prodávající bezodkladně po odeslání objednávky informuje Kupujícího, že zásoby objednaného Zboží byly vyčerpány, nebo že Prodávající není schopen toto Zboží dodat z jiných důvodů.                                       
 5. Objednávku je také možné uskutečnit telefonicky na čísle 723 661 663. Na základě uskutečněné telefonické objednávky Kupujícího provede Prodávající její ověření a potvrzení ústně v telefonátu s Kupujícím.                   
 6. Kupující prohlašuje, že údaje uvedené v objednávce či jinak poskytnuté Prodávajícímu jsou pravdivé a správné. Prodávající nenese odpovědnost za případnou škodu či komplikace způsobené sdělením nesprávných či nepravdivých údajů Kupujícím. Kupující Prodávajícímu odpovídá za škodu mu způsobenou sdělením nesprávných či nepravdivých osobních údajů.                              
 7. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat Kupujícího o dodatečné telefonické nebo písemné potvrzení objednávky.   
 8. Prodávající může po Kupujícím požadovat zálohovou či jinou obdobnou platbu.
 9. Kupující si při zadávání objednávky může zvolit z následujících způsobů úhrady kupní ceny Zboží a ostatních nákladů:      
  • a.    hotovostní platba při převzetí Zboží od rozvozce nebo na provozovně Prodávajícího.
  • b.    bezhotovostní platba v provozovně Prodávajícíhoprostřednictvím platební karty akceptované Prodávajícím 
  • Společně s úhradou kupní ceny je Kupující povinen uhradit i náklady na balení a doručení Zboží v souladu se Smlouvou.     
 10. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny a ostatních nákladů ještě před odesláním Zboží Kupujícímu. Ustanovení §2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije. 
 11. Minimální výše objednávky pro rozvoz: Zóna 1 – 150Kč, Zóna 2 – 200Kč, Zóna 3 – 300Kč, Zóna 4 – 400Kč, Ostatní dle km – 40Kč/km.
  • V případě, že nebude splněna podmínka z bodu 11. bude k objednávce připočítán doplatek do min. výše objednávky.
 12. Po uhrazení kupní ceny a ostatních nákladů vystaví Prodávající Kupujícímu o provedených platbách daňový doklad, který Kupujícímu zašle elektronickou poštou, nebo v případě platby v okamžiku osobního odběru nebo při platbě rozvozci mu jej předá při odběru Zboží.                                 
 13. Je-li Prodávající povinen podle Smlouvy dodat Zboží namísto určené Kupujícím, je Kupující povinen Zboží převzít při jeho dodání. V případě nepřevzetí zboží, nebo vrácení zboží Kupujícím bez uvedení důvodu,vzniká Prodávajícímu nárok na zaplacení hodnoty objednávky. V případě, že si Zboží objednává Kupující, který už v minulosti bezdůvodně nepřevzal dodávané Zboží, vyhrazuje si Prodávající právo, aby byla kupní cena objednaného Zboží Kupujícím uhrazena předem bezhotovostním převodem. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího Zboží doručováno opakovaně nebo jiným, než smluveným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s tímto opakovaným nebo jiným způsobem doručení.                          
 14. Čas rozvozu uvedený v objednávce je pouze orientační.Zboží může být Kupujícímu doručeno i po tomto čase. V případě, že Prodávající není schopen dodat Kupujícímu objednané Zboží v dohodnutém termínu ani s přijatelnou odchylkou, obeznámí Prodávající o této věci v co nejkratším čase Kupujícího a oznámí mu předpokládaný termín dodání objednaného Zboží, nebo mu navrhne dodání alternativního Zboží. Žádný z termínů dodání Zboží smluvených mezi Kupujícím a Prodávajícím nelze brát jako fixní termín ve smyslu ustanovení§ 1980 Občanského zákoníku, ledaže je termín za takový výslovně označen a s Prodávajícím sjednán.                       
 15. Prodávající dodá Kupujícímu Zboží po první dveře adresy uvedené v objednávce. Prvními dveřmi se rozumí vchodové dveře do bytového domu,rodinného domu apod. Prodávající není povinen dodat Zboží Kupujícímu ke dveřím jeho bytu, pokud si to Kupující osobně nevyžádal z vážných důvodů (nemocné dítě, imobilnost) a jeho požadavek na toto doručení byl potvrzen ze strany dispečinku Prodávajícího.            
 16. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že dojde k závažným okolnostem bránícím výrobě nebo donášce objednaného Zboží Kupujícímu. V případě, že tato situace nastane,Prodávající bude kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil už část nebo celou sumu kupní ceny, bude mu příslušná částka převedena zpět na jeho účet ve lhůtě 15 kalendářních dní.


IV. Odstoupení od Smlouvy a reklamace

 1. Vzhledem k povaze Zboží nemá Kupující v souladu s Občanským zákoníkem právo od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu a Prodávající neposkytuje na Zboží záruční dobu.
 2. Pokud má převzaté Zboží nedostatky (především není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady Zboží, za které Prodávající odpovídá.    
 3. Pokud má Zboží vady, je možné jej reklamovat. Reklamaci musí Kupující uplatnit do 30 minut od jeho převzetí. Reklamované zboží musí obsahovat alespoň 75% svého původního objemu.                   
 4. V případě uplatněné reklamace je Kupující povinen uvést důvody reklamace.    
 5. Reklamace je vyřešena ihned, pokud je to možné s přihlédnutím na okolnosti reklamace. Ve složitějších případech do 3 pracovních dní od převzetí reklamovaného zboží Prodávajícím. V případě uplatněné reklamace je Kupující informován o postupu při řešení reklamace.  


V. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů:jméno, příjmení, adresa bydliště, sídlo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, bankovní spojení.Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce nebo při registraci na SUSHI Úvaly a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího na tuto adresu.                               
 3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Zpracováním osobních údajů může Prodávající, jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Vyjma osob dopravujících Zboží Kupujícímu nebudou bez souhlasu Kupujícího jeho osobní údaje poskytnuty třetím osobám.       
 4. Kupující je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Prodávajícího.
 5. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, může požádat Prodávajícího o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav.
 6. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


VI. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky nahrazují veškerá jiná ústní i písemná prohlášení a ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím ohledně Smlouvy s výjimkou Smlouvy samotné, jejíž ujednání mají přednost před těmito Obchodními podmínkami.
 2. Znění Obchodních podmínek může Prodávající jednostranně měnit i doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá podobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
 3. Smlouva je po svém uzavření Prodávajícím uložena za účelem jejího úspěšného splnění, Prodávající se však nezavazuje umožnit Kupujícímu opakovaný přístup k uzavřené Smlouvě.
 4. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku. Kupující se se svými stížnostmi může obracet přímo na Prodávajícího nebo na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru.
 5. K projednávání sporů mezi Kupujícím a Prodávajícím jsou příslušné české obecné soudy.
 6. Pokud vztah související s užitím SUSHI Úvaly nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 7. Je-li, nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 8. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 10.3.2020

V Úvalech dne 10.03.2020